Rodzaj stypendium, o które ubiega się student w roku akademickim 2023/2024


Dalej
Sposób określania dochodu w rodzinie


Wstecz Dalej

Student jest samodzielny finansowo jeżeli:

a) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

  1. ukończył 26. rok życia,
  2. pozostaje w związku małżeńskim,
  3. ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 88 ust.1 pkt 1 lit. d Ustawy
  4. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;
  5. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art 5 ust. 1 i art 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych.