Rodzaj stypendium, o które ubiega się student w roku akademickim 2018/2019


Dalej
Sposób określania dochodu w rodzinie


Wstecz Dalej

Student jest samodzielny finansowo jeżeli:

a) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

  1. ukończył 26. rok życia,
  2. pozostaje w związku małżeńskim,
  3. ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 2 lit. b
  4. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej lub

b) łącznie spełnia poniższe punkty:

1. posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

2. posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

3. jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.)

4. nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.